Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 5589 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. Phần trắc nghiệm

Benzen không tan trong nước vì lí do nào sau đây?

Xem đáp án

Benzen không tan trong nước vì “Phân tử benzen là phân tử không phân cực, nước là dung môi có cực”.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Theo danh pháp IUPAC, hợp chất CH3CHOHCH2CH2C(CH3)3 có tên gọi:

Xem đáp án

Theo danh pháp IUPAC, hợp chất CH3CHOHCH2CH2C(CH3)3 có tên gọi 5,5 – đimetylhexan – 2 – ol.

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Nếu cho X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số mol X đã phản ứng. Công thức của X là:

Xem đáp án

- Đốt cháy X, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O

   → loại đáp án B.

- 1 mol X tác dụng AgNO3/ NH3 thu được 4 mol Ag

   → HCHO thỏa mãn.

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Cho dãy các chất sau: HCHO, HCOOH,C2H2, CH3  CO  CH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng với AgNO3/ NH3 là:

Xem đáp án

Chất trong dãy tham gia phản ứng với AgNO3/ NH3 là HCHO, HCOOH, C2H2.

Chọn đáp án C.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận