Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)

  • 5591 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Sản phẩm X của phản ứng sau đây là chất nào?

CH3CH(OH)CH31700CH2SO4dacX + H2O

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Phương trình hóa học:

CH3CH(OH)CH31700CH2SO4dacCH3-CH=CH2+ H2O

X là anken: CH3-CH=CH2.


Câu 2:

Phân tử khối trung bình của polietilen (PE) là 420000. Hệ số polime hóa của PE là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phản ứng trùng hợp: nCH2=CH2to,p,xt(-CH2-CH2-)n

Ta có: 28n = 420000  n = 15000.


Câu 3:

Cho phenol phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch Br20,5M, sau phản ứng thu được 16,55 gam kết tủa. Giá trị V là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Phương trình hóa học:

 Cho phenol phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch Br20,5M, sau phản ứng thu được 16,55 gam kết tủa. Giá trị V là (ảnh 1)

\({n_{ \downarrow ({C_6}{H_2}(OH)B{r_3})}} = \frac{{16,55}}{{331}} = 0,05\) (mol).

\({n_{B{r_2}}}\)= 3n= 3×0,05 = 0,15 (mol)

\({V_{dd\,B{r_2}}} = \frac{{0,15}}{{0,5}} = 0,3\)(lít) = 300 (ml).


Câu 4:

Dãy nào sau đây gồm các chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ank-1-in tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3tạo kết tủa vàng nhạt.

Anđehit, hợp chất dạng HCOOR tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3tạo kết tủa Ag.

Dãy gồm các chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3là: CH≡C-CH3, HCHO, HCOOH, CH3CHO.

Loại A, C vì: CH3COOH không tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3.

Loại B vì: CH4, CH3COOH không tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3.


Câu 5:

Để trung hòa dung dịch CH3COOH cần vừa đủ 60 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối thu đượclà

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phương trình hóa học:

CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O.

\({n_{C{H_3}COONa}}\)= nNaOH= 0,06 (mol).

\({m_{C{H_3}COONa}}\)= 0,06×82 = 4,92 (gam).


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận