Trắc nghiệm Axit nitric và muối nitrat có đáp án (Tổng hợp)

  • 2364 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Tìm phản ứng nhiệt phân sai:

Xem đáp án

2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng, bởi vì :

Xem đáp án

Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng, bởi vì tạo ra khí không màu, hoá nâu trong không khí.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Để nhận biết có ion NO3- trong dung dịch ta tiến hành bằng cách lấy dung dịch cho vào ống nghiệm tiếp theo

Xem đáp án

A loại vì H2SO4 đặc không phản ứng với NO3-

B loại vì không phản ứng

C loại vì phản ứng có thể tạo NH4NO3 ta không quan sát được hiện tượng

D đúng vì tạo dung dịch màu xanh và khí không màu hóa nâu trong không khí

PTHH: 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Nhiệt phân hết 9,4 gam một muối nitrat của kim loại M được 4 gam chất rắn là oxit kim loại. Kim loại M là

Xem đáp án

TH1: Nếu muối nitrat của M là Fe(NO3)2

4Fe(NO3)2 → 2Fe2O3 + 8NO+ O2

47/900 mol     0,025 mol                 => loại

TH2: Muối nitrat có hóa trị không đổi khi nhiệt phân

 2M(NO3)n   →   M2On  +  2nNO +  n/2O2              

=> M = 32n

Với n = 2 => M = 64 => M là Cu

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Những kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội

Xem đáp án

Al, Fe là những kim loại bị thụ động với HNO3 đặc nguội

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đức Minh

Bình luận


Bình luận

Bht
20:11 - 09/06/2022

Zú to