Trắc nghiệm Benzen và đồng đẳng. Một số hidrdrocacbon thươm khác có đáp án (Nhận biết)

  • 1930 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Trong phân tử benzen, các nguyên tử C đều ở trạng thái lai hoá :

Xem đáp án

Trong phân tử benzen, các nguyên tử C đều ở trạng thái lai hoá : sp2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Mỗi nguyên tử X dùng 1 obital p chưa tham gia lai hóa để tạo ra 1 hệ liên kết π chung cho 6C.

lai hóa để tạo ra

Xem đáp án

Mỗi nguyên tử X dùng 1 obital p chưa tham gia lai hóa để tạo ra 1 hệ liên kết π chung cho 6C.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Trong phân tử benzen có:

Xem đáp án

Trong phân tử benzen có: 6 nguyên tử H và 6 nguyên tử C đều nằm trên 1 mặt phẳng

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho các công thức

:

Có bao nhiêu công thức biểu diễn benzen?

Xem đáp án

Benzen được biểu diễn theo cả 3 cách.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Ankylbenzen là hiđrocacbon có chứa

Xem đáp án

Ankylbenzen là hiđrocacbon có chứa gốc ankyl và một vòng benzen.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Dung Nguyễn
10:44 - 18/05/2021

câu này bị lỗi ạ
dưới ghi đáp án C nhưng ở trên là B