Trắc nghiệm Cacbon có đáp án (Nhận biết)

  • 101 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Các nguyên tử thuộc nhóm IVA có cấu hình e lớp ngoài cùng là

Xem đáp án

Đáp án A

Các nguyên tử thuộc nhóm IVA có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns2np2


Câu 2:

Trong nhóm IVA, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, nhận định nào sau đây sai ?

Xem đáp án

Đáp án C

Nhận định sai là: bán kính nguyên tử giảm dần

Vì theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, độ âm điện giảm và số lớp e tăng => bán kính nguyên tử tăng


Câu 3:

Cấu hình electron của nguyên tử cacbon là :

Xem đáp án

Đáp án B

C (Z = 6) có cấu hình e: 1s22s22p2


Câu 4:

Kim cương, fuleren và than chì là các dạng:

Xem đáp án

Đáp án C

Kim cương, fuleren và than chì là các dạng thù hình của cacbon


Câu 5:

Đâu không phải là dạng thù hình của cacbon?

Xem đáp án

Đáp án D

Khí cacbon monooxit là hợp chất của cacbon, không phải là dạng thù hình của C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận