Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 12 Chủ đề 1: Ami. Amino Axit và Protein có đáp án

  • 429 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân của các hợp chất có công thức phân tử C4H11N.

Xem đáp án

- Xác định độ bất bão hòa:

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân của các hợp chất có công thức phân tử C4H11N. (ảnh 1)

    Vậy chỉ có các hợp chất no, mạch hở.

    - Có 4 nguyên tử cacbon, 1 nguyên tử Nito mạch cacbon có thể là mạch 4, 3 và 2. Có 1 nguyên tử nito nên có thể là các amin bậc I, II, III.

+) Mạch 4:

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân của các hợp chất có công thức phân tử C4H11N. (ảnh 2)

        +) Mạch 3:

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân của các hợp chất có công thức phân tử C4H11N. (ảnh 3)

+) Mạch 2:

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân của các hợp chất có công thức phân tử C4H11N. (ảnh 4)

Câu 2:

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân của các hợp chất có công thức phân tử C2H5NO2.

Xem đáp án

    - Xác định độ bất bão hòa :

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân của các hợp chất có công thức phân tử C2H5NO2. (ảnh 1)

    Vậy có thể là hợp chất không no có 1 liên kết đôi ở mạch cacbon; hợp chất no có đơn chức có liên kết đôi, hợp chất no mạch vòng.

    - Hợp chất không no mạch hở, nhóm chức không có kiên kết đôi không thỏa mãn vì chứa hai nguyên tử oxi, nhóm chức không có liên kết đôi là ancol thì không liên kết với nguyên tử cacbon không no.

    - Hợp chất no mạch hở, nhóm chức có 1 liên kết đôi:

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân của các hợp chất có công thức phân tử C2H5NO2. (ảnh 2)

Câu 3:

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các amino axit có cùng công thức phân tử C3H7NO2

Xem đáp án

Với C3H7NO2: độ bất bão hòa ∆ = 1 nên chỉ có 1 liên kết π ở gốc axit, nên là amino axit no, có các đồng phân:

    CH3CH(NH2)COOH

    Axit 2 – amino propanoic hay axit α-amino propionic.

    H2N-CH2-CH2-COOH

    Axit 3 - amino propanoic hay axit β-amino propionic.

    CH3-NH-CH2-COOH axit N – metylamino ethanoic.


Câu 4:

Số đồng phân amin ứng với công thức phân tử C3H9N là:

Xem đáp án

Đáp án: D

    1.CH3-CH2-CH2-NH2: propan-1-amin

    2.CH3-CH2-NH-CH3: N-metyl-etan-1-amin

    3.CH3-CH(CH3)-NH2: propan-2-amin

    4.(CH3)3-N: trimetyl amin


Câu 5:

Amino axit có công thức cấu tạo: NH2–CH2–COOH có tên là:

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận