Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 12 Chủ đề 1: Tính chất chung của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm có đáp án

  • 541 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Để bảo quản kim loại kiềm người ta thường làm như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Trường hợp nào sau đây không có sự tạo thành Al(OH)3:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Phương pháp chung để điều chế kim loại kiềm là

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận