Trắc nghiệm chuyên đề Hoá 12 Chủ đề 3. Nhận biết glucozơ, sacarozơ, tinh bột, xenlulozơ có đáp án

  • 489 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nêu phương pháp nhận biết các chất rắn màu trắng sau: Tinh bột, glucozo và saccarozo.

Xem đáp án

Hòa tan các chất vào nước, chất không tan là tinh bột. cho hai chất còn lại tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, chất nào cho phản ứng tráng bạc là glucozo, chất còn lại là saccarozo.


Câu 3:

Trình bày cách nhận biết các hợp chất trong dung dịch mỗi dãy sau đây bằng phương pháp hóa học.

a) Glucozo, glixerol, etanol, axit axetic.

Xem đáp án

a. Trích mỗi chất một ít làm mẫu thử.

Nhúng quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử trên.

- Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ là axit axetic.

- Ba mẫu thử còn lại không có hiện tượng.

Cho Cu(OH)2 lần lượt vào 3 mẫu thử còn lại

- Mẫu thử không có hiện tượng gì là etanol

- Hai mẫu thử còn lại tạo dung dịch màu xanh, sau đó đun nhẹ hai dung dịch này:

+) Dung dịch tạo kết tủa đỏ gạch là glucozo.

+) Dung dịch vẫn màu xanh là glixerol.


Câu 4:

b) Fructozo, glixerol, etanol.

Xem đáp án

b. Trích mỗi chất một ít làm mẫu thử.

Cho Cu(OH)2 và một ít kiềm lần lượt vào các mẫu thử trên và đun nhẹ

- Mẫu thử không có hiện tượng gì là etanol.

- Mẫu thử vẫn có màu xanh là glixerol.

- Mẫu thử ban đầu có màu xanh, sau đó tạo kết tủa đỏ gạch khi đun nóng là fructozo.


Câu 5:

c) Glucozo, fomanđehit, etanol, axit axetic.

Xem đáp án

c. Cho giấy quỳ tím vào dung dịch chứa các chất trên, dung dịch nào chuyển màu quỳ tím thành đỏ là axit axetic. Sau đó, cho Cu(OH)2 vào 3 mẫu thử còn lại.

- Mẫu thử tạo dung dịch màu xanh là glucozo.

- Hai mẫu thử còn lại không có hiện tượng gì là: HCHO và C2H5OH

Đun nóng hai mẫu thử này , mẫu thử tạo kết tủa đỏ gạch là HCHO còn lại là C2H5OH


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận