Bài tập rèn luyện

  • 407 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho m(g) Fe vào dung dịch chứa 1,38 mol HNO3, đun nóng đến kết thúc phản ứng còn 0,75m (g) chất rắn không tan và có 0,38 mol hỗn hợp khí NO, NO2 thoát ra ở (dktc). Giá trị của m là:

Xem đáp án

Sau phản ứng Fe dư nên chỉ tạo muồi Fe(NO3)2.

    Fe + 4HNO3 → Fe(NO3 )3 + NO + 2H2O

    Fe + 2Fe(NO3 )3 → 3Fe(NO3 )2

    Áp dụng sự bảo toàn khối lượng (số mol) N ta có:

    nN(trong HNO3) = nN trong Fe(NO3)2 + nN trong NO,NO2

    Hay: 1,28 = 2. nFe(NO3)2 + 0,38

    nFe(NO3)2 = 0,5 mol = nFe phản ứng

    Vậy: mFe = 0,5.56 = m - 0,75m m = 112 (g)

Đáp án D


Câu 2:

Cho 6,72 gam Fe vào axit đặc chứa 0,3 mol H2SO4, đun nóng (giả sử SO2 là sản phẩm khử duy nhất). sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được những sản phẩm nào?

Xem đáp án

    Ta có nFe = 6,72/56 = 0,12(mol)

            2Fe+6H2SO4Fe2(SO3)3+3SO2+6H2O (1)

(mol)     0,1       0,3            0,05

    nFedu = 0,12 - 0,1 = 0,02(mol) nên tiếp tục khử Fe2(SO4)3

            Fe+Fe2(SO4)33FeSO4

(mol)    0,02    0,02             0,06

    nFe2(SO4)3 = 0,05 - 0,02 = 0,03(mol)

    Vậy sau phản ứng thu được 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4


Câu 3:

Cho x mol Fe tan hoàn toàn trong dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), thu được một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa muối sunfat. Số mol electron do lượng Fe trên nhường khi bị hòa tan là:

Xem đáp án

    Do H2SO4 chưa biết nồng độ nên xét 2 trường hợp:

    * TH1: H2SO4 loãng:

        Fe+H2SO4FeSO4+H2

        x        y

    loại vì x = y

    * TH2: H2SO4 đặc nóng

        2Fe+6H2SO4Fe2(SO4)3+3SO2+6H2O

         y3        y                 y6              y2

    Ta có:

      nFebd=X=xy5molnFedu=2y5y3=y15mol

    Do Fe dư nên tiếp tục xảy ra phản ứng:

     Fe+Fe2(SO4)33FeSO4

   y15       y15

     nFe2(SO4)3con=y6y15=y10mol

    Vậy Fe hết

    Cuối cùng: Fe → Fe2+ nên ta có:

        0                                           +2

        Fe      -           2e     →      Fe

       x              2x

 

      S +            2e   →     SO2

      y                 y2

    Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 2x = y

    Đáp án B.


Câu 4:

Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe và Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là.

Xem đáp án

Như vậy đề bài cho axit dư nên 2 muối thu được là Fe3+ và Cu2+

    Gọi x là số mol Fe và Cu ta có: 56x + 64 x = 12 x = 0,1 mol

     FeFe3++3e

  0,1 mol        0,3 mol

     CuCu2++2e

   0,1 mol         0,2 mol

    Mặt khác:

    Đặt x, y là số mol của NO và NO2 thì 30x + 46 y = 38 (x+ y) x = y

    ne nhận = 3x + y = 4x, ne cho = 0,5 4x = 0,5 . Vậy x = 0,125 mol

    V = 0,125.2. 22.4= 5,6 lít (đáp án B)


Câu 5:

Cho 20 gam bột Fe vào dung dịch HNO3 và khuấy đến khi phản ứng xong thu V lít khí NO (đkc) và còn 3,2 gam kim loại. Giá trị của V là

Xem đáp án

Đáp án: B

    Fe còn dư nên dung dịch chỉ gồm Fe2+

    Fe + 4HNO3 → Fe(NO3 )3 + NO + 2H2O

    Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

    mFe (pu) = 20 – 3,2 =16,8g nFe = 0,3 mol

    Fe - 2e → Fe2+

    N+5 + 3e → N+2 (NO)

    BT e 3nNO = 2nFe =2.0,3 = 0,6 mol nNO 0,2 mol V = 4,48l


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận