Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 12 Chủ đề 5: Kim loại tác dụng với dung dịch axit có đáp án

 • 463 lượt thi

 • 11 câu hỏi

 • 45 phút

Câu 1:

Hòa tan 4,59 gam nhôm trong dung dịch HNO3 1M thu được hỗn hợp X gồm hai khí NO và N2O, tỉ khối hơi của X đối với hidro bằng 16,75. Tính :

    a) Thể tích mỗi khí đo ở đktc.

    b) Khối lượng muối thu đươc.

    c) Thể tích dung dịch HNO3 đã dùng.

Xem đáp án
Hòa tan 4,59 gam nhôm trong dung dịch HNO3 1M thu được hỗn hợp X gồm hai khí NO và N2O, tỉ khối hơi của X đối với hidro bằng 16,75. Tính :   a) Thể tích mỗi khí đo ở đktc.   b) Khối lượng muối thu đươc.   c) Thể tích dung dịch HNO3 đã dùng. (ảnh 1)

Áp dụng phương pháp sơ đồ chéo:

Hòa tan 4,59 gam nhôm trong dung dịch HNO3 1M thu được hỗn hợp X gồm hai khí NO và N2O, tỉ khối hơi của X đối với hidro bằng 16,75. Tính :   a) Thể tích mỗi khí đo ở đktc.   b) Khối lượng muối thu đươc.   c) Thể tích dung dịch HNO3 đã dùng. (ảnh 2)

Gọi nN2O = x (mol) và nNO = 3x (mol)

Hòa tan 4,59 gam nhôm trong dung dịch HNO3 1M thu được hỗn hợp X gồm hai khí NO và N2O, tỉ khối hơi của X đối với hidro bằng 16,75. Tính :   a) Thể tích mỗi khí đo ở đktc.   b) Khối lượng muối thu đươc.   c) Thể tích dung dịch HNO3 đã dùng. (ảnh 3)

Áp dụng bảo toàn số mol electron: 17x = 0,51 x = 0,03 (mol)

    nNO = 0,09 (mol); nN2O = 0,03 (mol)

    a) VNO = 0,09.22,4 = 2,016 (lít); VN2O = 0,03.22,4 = 0,672 (lit)

    nHNO3 = nHNO3 bị khử + nHNO3 tham gia tạo muối = 5x + 3.nAl = 0,03 + 3.0,17 = 0,66(mol)

    b) mmuối = n_Al.M = 0,17.213 = 36,21 (gam)

    c) VHNO3 đã dùng = 0,66/1 = 0,66 (lít)


Câu 2:

Cho 11 gam hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng lấy dư thì có 6,72 lít khí NO bay ra (đktc). Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Xem đáp án

Gọi số mol Al và Fe trong hỗn hợp là x, y (mol)

Cho 11 gam hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng lấy dư thì có 6,72 lít khí NO bay ra (đktc). Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. (ảnh 1)

Bảo toàn electron: 3x + 3y = 0,9 x + y = 0,3         (1)

mhỗn hợp = 27x + 56y = 11         (2)

    Giải hệ phương trình (1) và (2): x = 0,2 (mol); y = 0,1 (mol)

    Vậy mAl = 5,4 (gam) và mFe = 5,6 (gam)


Câu 3:

Cho 3,87 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 250 ml dung dịch X chứa axit HCl 1M và H2SO4 0,5M được dung dịch B và 4,368 lít H2 (đktc)

    a) Tính phần trăm khối lượng kim loại trong A.

    b) Tính thể tích dung dịch C gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M cần để trung hòa hết lượng axit dư trong B.

Xem đáp án

    a) Đối với bài tập có hỗn hợp axit, bazo giải theo phương trình ôn

    nHCl = 0,25 (mol) ; nH2SO4 = 0,125 (mol); nH2 = 0,195 (mol)

    = nH+ = 0,25 + 2.0,125 = 0,5 (mol);

    nH2.2 < nH+  H+ dư

Cho 3,87 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 250 ml dung dịch X chứa axit HCl 1M và H2SO4 0,5M được dung dịch B và 4,368 lít H2 (đktc)   a) Tính phần trăm khối lượng kim loại trong A.   b) Tính thể tích dung dịch C gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M cần để trung hòa hết lượng axit dư trong B. (ảnh 1)

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

Cho 3,87 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 250 ml dung dịch X chứa axit HCl 1M và H2SO4 0,5M được dung dịch B và 4,368 lít H2 (đktc)   a) Tính phần trăm khối lượng kim loại trong A.   b) Tính thể tích dung dịch C gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M cần để trung hòa hết lượng axit dư trong B. (ảnh 2)

    Giải hệ phương trình ta được: x = 0,06 và y = 0,09

    mMg = 1,44 (gam); mAl = 2,43(gam)

    b) Gọi thể tích dung dịch C cần dùng là V (lít)

    Ta có: nNaOH = 0,02V(mol); nBa(OH)2 = 0,11V (mol)

    n-OH = 0,2 + 0,2 = 0,4V(mol)

    nH+ = 0,5 - (2x + 3y) = 0,11 (mol)

Cho 3,87 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 250 ml dung dịch X chứa axit HCl 1M và H2SO4 0,5M được dung dịch B và 4,368 lít H2 (đktc)   a) Tính phần trăm khối lượng kim loại trong A.   b) Tính thể tích dung dịch C gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M cần để trung hòa hết lượng axit dư trong B. (ảnh 3)

    0,11 = 0,4V V = 0,275 (lít)


Câu 4:

Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Tính số mol HCl đã tham gia phản ứng.

Xem đáp án

Đáp án: A

    Nhận xét: Kim loại + HCl → muối + H2

    Ta có: mdung dịch tăng = mkim loại – mkhí thoát ra

    mH2 = 7,8 - 7 = 0,8 (gam) nH2 = 0,4 (mol)

    Áp dụng bảo toàn nguyên tử H: nHCl = 2.nH2 = 0,8 (mol).

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận