Trắc nghiệm chuyên đề Hoá 12 Chủ đề 6. Xác định công thức phân tử cacbohidrat có đáp án

  • 421 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 0,855 gam một chất đường thì thu được 1,32 gam CO2 và 0,495 gam H2O. Phân tử khối của đường trên gấp 1,9 lần phân tử khối glucozo. Tìm công thức của đường.

Xem đáp án

Ta có: mC = 3/11.mCO2 = 0,36 (gam); mH = 1/2.mH2O = 0,055 (gam)

mO = 0,855 - 0,055 = 0,44(gam)

Gọi công thức tổng quát: CxHyOz (M = 1,9.180 = 342)

Lập tỉ lệ:

Đốt cháy hoàn toàn 0,855 gam một chất đường thì thu được 1,32 gam CO2 và 0,495 gam H2O. (ảnh 1)

x = 12; y = 22; z = 11

Vậy công thức phân tử là C12H22O11

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam nước. Tìm công thức đơn giản nhất của X và X thuộc loại cacbohidrat nào đã học.

Xem đáp án

Ta có: mC = 13,44/22,4.12 = 7,2 (gam); mH = 9/18.2 = 1 (gam)

Và mO = 16,2 - (7,2 + 1) = 8(gam)

Lập tỉ lệ: 

Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam nước (ảnh 1)

Công thức nguyên của X: (C6H10O5)n và X thuộc loại polisaccarit.


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 0,0855 gam một cacbohiđrat X. Sản phẩm được dẫn vào nước vôi trong thu được 0,1 gam kết tủa và dung dịch A, đồng thời khối lượng dung dịch tăng 0,0815 gam. Đun nóng dung dịch A lại được 0,1 gam kết tủa nữa. Biết khi làm bay hơi 0,4104 gam X thu được thể tích khí đúng bằng thể tích 0,0552 gam hỗn hợp hơi ancol etylic và axit fomic đo trong cùng điều kiện. Công thức phân tử của X là :

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt CTTQ của X: Cn(H2O)m.

Đốt cháy hoàn toàn 0,0855 gam một cacbohiđrat X. Sản phẩm được dẫn vào nước vôi trong thu được 0,1 gam (ảnh 1)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O         (2)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2         (3)

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O         (4)

Theo (2) : nCO2 (pư) = nCaCO3 = 0,001 mol

Theo (3), (4): nCO2 (pư) = 2.nCa(HCO3)2 = 2.nCaCO3 = 0,002 mol

Tổng số mol CO2 sinh ra từ phản ứng đốt cháy hợp chất hữu cơ là 0,003 mol.

Vì khối lượng dung dịch A tăng so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu là 0,0815 gam nên ta có:

Đốt cháy hoàn toàn 0,0855 gam một cacbohiđrat X. Sản phẩm được dẫn vào nước vôi trong thu được 0,1 gam (ảnh 2)

Mặt khác X có công thức là Cn(H2O)m nên suy ra :

12n + 18m = 342 n = 12; m = 11.

Vậy, công thức phân tử của X là C12(H2O)11 hay C12H22O11.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận