Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 12 Chủ đề 9: Kiểm tra một tiết chuyên đề III có đáp án

  • 514 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

Xem đáp án

Bậc của amin là số nhóm gắn vào N thế H trong phân tử NH3.

Metylamin: CH3NH2

Trimetylamin: (CH3)3N

Đimetylamin: (CH3)2NH

Phenylamin: C6H5NH2

→ Đáp án C


Câu 2:

Chất nào sau đây là amin no, đơn chức, mạch hở?

Xem đáp án

Công thức amin no, đơn chức, mạch hở là CnH2n+3N.

→ Đáp án B


Câu 3:

Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

Xem đáp án

Chất làm quỳ tím chuyển sang màu xanh thì phải có tính bazơ, ví dụ như các amin, hidroxit của kim loại kiềm, kiềm thổ (Ca, Ba) và các amino axit có số nhóm –NH2 > -COOH.

→ Đáp án B


Câu 4:

Anilin có công thức phân tử là?

Xem đáp án

Anilin có công thức phân tử là C6H5NH2 (Nhóm NH2 đính trực tiếp vào vòng benzen).

→ Đáp án A


Câu 5:

Hãy cho biết có bao nhiêu amin bậc 1 có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C7H9N?

Xem đáp án

Chỉ có 4 công thức là CH3C6H4NH2 (3 đồng phân o-, p-, m-), C6H5CH2NH2.

→ Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận