Trắc nghiệm Đại cương về polime có đáp án (Vận dụng)

  • 1983 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho các polime sau: nilon 6-6; poli (vinyl clorua); poli (metyl metacrylat); teflon; tơ lapsan; polietilen; polibutadien. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

Xem đáp án

Các polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là: nilon 6-6; tơ lapsan → có 2 polime

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho dãy các polime sau: polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6, amilozơ, nilon-6, tơ nitron, polibutađien, tơ visco, tơ lapsan. Số polime tổng hợp có trong dãy là:

Xem đáp án

Các polime tổng hợp là: polietilen, nilon-6,6, nilon-6, tơ nitron, polibutađien, tơ lapsan ⟹ 6 polime

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là:

Xem đáp án

Poli(metyl metacrylat) và poli(vinyl axetat) là các polieste và tơ nilon-6,6 là poliamit, có thể bị thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm.

Vậy các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là: (2), (5), (6).

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là

Xem đáp án

Phản ứng trùng ngưng tạo nilon-6:

nH2N−(CH2)5−COOH t°,p,xt (−HN−(CH2)5−CO−)n+nH2O

(Axit ε-aminocaproic)                           (Tơ nilon-6)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho các chất sau

1) CH3CH(NH2)COOH  

2) HOOC–CH2–CH2–COOH           

3) HO–CH2–COOH

4) HCHO và C6H5OH           

5) HO–CH2–CH2–OH và p-C6H4(COOH)2

6) H2N[CH2]6NH2 và HOOC(CH2)4COOH

Các trường hợp có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là

Xem đáp án

Các chất có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là phân tử phải có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng phản ứng

=> các trường hợp là (1) CH3CH(NH2)COOH; (3) HO–CH2–COOH; (4) HCHO và C6H5OH; (5) HO–CH2–CH2–OH và p-C6H4(COOH);  (6) H2N[CH2]6NH2 và HOOC(CH2)4COOH

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận