Trắc nghiệm Kim loại kiềm thổ có đáp án (Nhận biết)

  • 2621 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA?

Xem đáp án

Đáp án D

- Na là kim loại thuộc nhóm IA

- Al là kim loại thuộc nhóm IIIA

- Fe là kim loại thuộc nhóm VIIIB

- Ca là kim loại thuộc nhóm IIA


Câu 2:

Dãy gồm các chất đều là kim loại kiềm thổ là

Xem đáp án

Đáp án A

Dãy gồm các chất đều là kim loại kiềm thổ là Be, Ca, Sr, Ba.


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây là không đúng ?

Xem đáp án

Đáp án D

Nhận xét không đúng là : Be, Mg, Ca, Sr, Ba đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường nên gọi là kim loại kiềm thổ.

Vì Be không phản ứng với nước, còn Mg phản ứng với nước ở nhiệt độ cao.


Câu 4:

Câu nào không đúng khi nói về canxi ?

Xem đáp án

Đáp án C

Câu không đúng là: Nguyên tử Ca bị khử khi Ca tác dụng với O2.

PTHH: 2Ca + O2 → 2CaO => Ca bị oxi hóa khi tác dụng với O2.


Câu 5:

Mô tả nào sau đây không đúng về ứng dụng của Mg ?

Xem đáp án

Đáp án B

Mô tả không đúng là B. Mg dùng chế tạo dây dẫn điện


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận