Trắc nghiệm Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein có đáp án (Thông hiểu)

  • 1613 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu amin bậc II có cùng CTPT C5H13N?

Xem đáp án

C5H13N có a = π + v = 0

Đồng phân bậc II

C-C-C-C-NH-C

C-C-C-NH-C-C

C-C-C(CH3)-NH-C

C-C(CH3)-C-NH-C

C-C(CH3)-NH-C-C

(CH3)3C-NH-C

→ có 6 đồng phân bậc II

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho các chất: (1) C6­H5NH2, (2) (C6­H5)3N, (3) (C6­H5)2NH, (4) NH3 (C6­H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ tăng là

Xem đáp án

Vì gốc C6H5- hút e nên lực bazơ của (C6H5)3N < (C6H5)2NH < C6H5NH2

NH3 không có gốc đẩy hay hút e

→ thứ tự sắp xếp theo lực bazơ tăng là (2), (3), (1), (4).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho các dung dịch: C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, C2H5OH, NaOH, K2CO3, (C2H5)2NH, NH4Cl. Số dung dịch làm đổi màu quỳ tím là

Xem đáp án

C6H5NH2 không làm đổi màu quỳ

CH3NH2, (C2H5)2NH có tính bazơ mạnh hơn amoniac → làm quỳ chuyển xanh

NH4Cl là muối tạo bởi bazơ yếu và axit mạnh → có tính axit → làm quỳ chuyển đỏ

NaOH là bazơ mạnh → làm quỳ chuyển xanh

K2COlà muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh → có tính bazơ → làm quỳ chuyển xanh

→ có 5 dung dịch làm quỳ chuyển màu

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận