Trắc nghiệm Luyện tập: Polime và vật liệu polime có đáp án (Nhận biết)

  • 1711 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại polime tự nhiên

Xem đáp án

Chất thuộc loại polime tự nhiên: tinh bột

Amino axit, saccarozo, chất béo là chất tự nhiên nhưng không phải polime

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Polime có cấu trúc mạch phân nhánh là

Xem đáp án

Polime có cấu trúc mạch phân nhánh là amilopectin và glicogen (xem lại lí thuyết đại cương polime)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là : teflon

nCF2=CF2 → (-CF2-CF2-)­n

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho các polime sau: tơ nilon- 6,6;poli vinyl clorua; poli(vinyl axetat); teflon, tơ visco, tơ nitron; poli buta-1,3-đien. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án

Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là poli(vinyl axetat), teflon, tơ nitron; poli buta-1,3-đien, poli vinyl clorua => có 5 polime được điều chế bằng pư trùng hợp

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Monome không tham gia phản ứng trùng hợp

Xem đáp án

- Etilen (CH2=CH2), acrilonitrin (CH2=CH-CN), metyl metacrylat (CH2=C(CH3)-COOCH3) đều có chứa liên kết C=C kém bền nên có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime.

- ε-amino caproic không thỏa mãn điều kiện nên không tham gia trùng hợp tạo polime.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận