Trắc nghiệm Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất của chúng (Thông hiểu)

  • 1657 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong các trường hợp sau, trường hợp không xảy ra phản ứng với NaHCO3

Xem đáp án

Đáp án B

NaHCO3+NaOHNa2CO3+H2O

CO2 không tác dụng với  NaHCO3

2NaHCO3tNa2CO3+CO2+H2ONaHCO3+2HClNaCl+H2O+CO2


Câu 2:

NaCl có lẫn tạp chất Na2CO3. Cách nào sau đây có thể dùng để thu được NaCl tinh khiết ?

Xem đáp án

Đáp án D

Để thu được NaCl tinh khiết, ta cho hỗn hợp đó vào dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn dung dịch.

PTHH: NaHCO3+HClNaCl+CO2+H2O

B sai vì nung hỗn hợp thì Na2CO3 không bị phân hủy.

BaCl2+Na2CO3BaCO3+2NaCl


Câu 3:

Thành phần chính của loại quặng nào sau đây chứa hợp chất của nguyên tố canxi, magie?

Xem đáp án

Đáp án D

Thành phần của các quặng là

Manhetit : Fe3O4

Boxit Al2O3.2H2O                                

Xinvinit KCl.NaCl

Đolomit MgCO3.CaCO3

→ Thành phần chính của loại quặng nào sau đây chứa hợp chất của nguyên tố canxi, magie là đôlomit


Câu 4:

Cho các dung dịch sau: NaOH, NaHSO4, K2CO3, Ca(HCO3)2. Đổ lần lượt các dung dịch vào nhau. Số phản ứng xảy ra là

Xem đáp án

Đáp án D

+) NaOH phản ứng với NaHSO4, Ca(HCO3)2

+) NaHSO4 phản ứng với Ca(HCO3)2, K2CO3

+) K2CO3 phản ứng với Ca(HCO3)2

=> có tất cả 5 phản ứng


Câu 5:

Cho các cặp chất sau: Mg(HCO3)2 và Ca(OH)2, Ca(OH)2 và NaHCO3,Ca(OH)2 và NH4Cl, CaCl2 và NaHCO Số cặp chất xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là?

Xem đáp án

Đáp án B

Mg(HCO3)2+2Ca(OH)2Mg(OH)2+2CaCO3+2H2OCa(OH)2+NaHCO3CaCO3+NaOH+H2OCa(OH)2+2NH4ClCaCl2+2NH3+2H2O

=> Số cặp chất xảy ra phản ứng là 3


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận