Trắc nghiệm Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất của chúng (Vận dụng)

  • 1580 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho sơ đồ biến hóa: Ca → X → Y→ Ca(HCO3)2 → T → Ca. Hãy chọn thứ tự đúng của các chất  Y, T có thể là

Xem đáp án

Đáp án B

Từ CaCO3 không thể điều chế được Ca từ 1 phương trình => loại C

Từ  Ca(OH)không thể điều chế trực tiếp ra Ca(HCO3)2 loại A            

Sơ đồ biến hóa đúng là : Ca → CaO → CaCO3 → Ca(HCO3)→ CaCl2 → Ca

PTHH:  2Ca + O2 → 2CaO

CaO + CO2 → CaCO3

CaCO3+CO2+H2OCa(HCO3)2Ca(HCO3)2+2HClCaCl2+2CO2+2H2OCaCl2dpncCa + Cl2


Câu 2:

Cho các sơ đồ chuyển hóa:

X+ BaO → BaCl2 ;

BaCl2 + Y → Ba(NO3)2;

Ba(NO3)2 + Z → BaCO3.

Công thức của chất X, Y, Z lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án A

PTHH:

BaO+2HClBaCl2+H2OBaCl2+2AgNO3Ba(NO3)2+2AgClBa(NO3)2+(NH4)2CO3BaCO3+2NH4NO3

Loại A và D vì Cl2 không tác dụng với BaO

Loại C vì HNO3 không tác dụng với BaCl2


Câu 3:

Cho các phương pháp: (1) đun nóng trước khi dùng; (2) dùng dung dịch Ca(OH)2 vừa đủ; (3) dùng dung dịch Na2CO3; (4) dùng dung dịch NaCl; (5) dùng dung dịch HCl. Người ta có thể làm mềm nước cứng tạm thời bằng phương pháp nào ?

Xem đáp án

Đáp án D

Nước cứng tạm thời chứa Ca(HCO­3)2 và Mg(HCO3)2.

=> đun nóng hoặc dùng dung dịch Ca(OH)2 vừa đủ hoặc Na2CO3 để làm mềm nước cứng tạm thời


Câu 4:

Một cốc nước có chứa các ion Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), ( 0,1 mol),  (0,01 mol). Đun sôi cốc trên đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc

Xem đáp án

Đáp án B

Đun sôi nước xảy ra phản ứng:

2HCO3   CO32+H2O 0,1                0,05Ca2+  +CO32   CaCO30,04 0,04Mg2++CO32   MgCO30,010,01

=> dung dịch sau đun nóng gồm Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,01 mol), Cl- (0,02 mol), SO42- (0,01 mol)

=> nước còn lại trong cốc có tính cứng vĩnh cửu


Câu 5:

Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít CO2 (đktc) vào V ml dung dịch chứa NaOH 2,75M và K2CO3 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng ở nhiệt độ thường thu được 64,5 gam chất rắn khan gồm 4 muối. Giá trị của V là

Xem đáp án

Đáp án D

Vì phản ứng tạo 4 muối => có tạo x mol CO32- và y mol HCO3-

 mrn=mNa+mK+mCO32-+mHCO3-

 => 64,5 = 23.2,75V + 39.2V + 60x + 61y  (1)

Bảo toàn điện tích:

nNa++nK+=nHCO3-+2.nCO32- 

=>  2,75V + 2V = 2x + y   (2)

Bảo toàn C : nCO2+nK2CO3=x+y=0,4+V   (3)

Từ (1), (2) và (3) ta có : V = 0,2 lít = 200 ml


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận