Trắc nghiệm Ôn tập chương Cacbon – Silic có đáp án

  • 1743 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Phản ứng nào sau đây không đúng

Xem đáp án

Đáp án B

B sai vì axit H2SiO3 yếu hơn axit H2CO3 nên phản ứng không xảy ra


Câu 2:

Trong công nghiệp CO được điều chế bằng phương pháp nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Trong công nghiệp CO được điều chế bằng phương pháp : cho hơi nước đi qua than nóng đỏ ở 1050°C

C + H2Ot°CO + H2


Câu 3:

Trong phòng thí nghiệm, khí CO được điều chế bằng phản ứng

Xem đáp án

Đáp án C

Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế CO bằng phản ứng:

HCOOHH2SO4,t°CO + H2O


Câu 4:

Ứng dụng nào sau đây không sử dụng tính bán dẫn của Si?

Xem đáp án

Đáp án D

Ứng dụng không sử dụng tính bán dẫn của Si là tạo ferosilic. Vì ferosilic là hợp kim của sắt được sử dụng trong ngành luyện thép


Câu 5:

Khi nhiệt phân hỗn hợp chất rắn sau: (NH4)2CO3, KHCO3, Mg(HCO3)2, FeCO3 đến khối lượng không đổi trong môi trường không có không khí thì sản phẩm rắn gồm các chất:

Xem đáp án

Đáp án A

Chú ý

Trong điều kiện không có không khí nhiệt phân muối cacbonat thì số oxi hóa của kim loại không bị thay đổi nên dễ nhầm sang đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận