Trắc nghiệm Toán 7 Bài 13. Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác có đáp án

  • 927 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho \[\Delta ABC = \Delta MNP\]. Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì \[\Delta ABC = \Delta MNP\] nên:

\(\widehat A = \widehat M\); \(\widehat B = \widehat N\); \(\widehat C = \widehat P\) (các góc tương ứng bằng nhau)

AB = MN; BC = NP; AC = MP (các cạnh tương ứng bằng nhau)

Vậy \[\widehat {ABC} = \widehat {MNP}\] là khẳng định đúng.


Câu 2:

Cho \(\Delta {\rm{PQR}} = \Delta {\rm{DEF}}\). Biết \(\widehat P = 33^\circ \). Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì \(\Delta {\rm{PQR}} = \Delta {\rm{DEF}}\)

⇒ \(\widehat D = \widehat P\) (hai góc tương ứng bằng nhau)

Nên \[\widehat D = 33^\circ \].


Câu 3:

Cho hai tam giác \[\Delta ABC\] và \[\Delta DEF\] có: AB = EF, BC = FD, AC = ED và \[\widehat A = \widehat E\]; \[\widehat B = \widehat F\]; \[\widehat D = \widehat C\]. Cách viết nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Xét \[\Delta ABC\] và \[\Delta DEF\] có:

AB = EF, BC = FD, AC = ED (các cạnh tương ứng bằng nhau)

và \[\widehat A = \widehat E\]; \[\widehat B = \widehat F\]; \[\widehat D = \widehat C\] (các góc tương ứng bằng nhau).

⇒ \[\Delta ABC = \Delta EFD\]


Câu 4:

Chọn đáp án sai. Cho \(\Delta MNP = \Delta M'N'P'\). Biết \({\rm{MN}}\,{\rm{ = }}\,{\rm{6}}\,cm\); \({\rm{M'P'}}\,\,{\rm{ = }}\,{\rm{4}}\,cm\); \({\rm{N'P'}}\,\,{\rm{ = }}\,{\rm{7}}\,cm\) và \(\widehat M = 55^\circ \). Khi đó

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Vì \(\Delta MNP = \Delta M'N'P'\) nên

\(MN = M'N' = 6cm\); \(NP = N'P' = 7cm\) (các cạnh tương ứng bằng nhau)

\(\widehat M = \widehat {M'} = 55^\circ \) (hai góc tương ứng bằng nhau)

Vậy \(\widehat {P'} = 55^\circ \) là đáp án sai.


Câu 5:

Cho \[\Delta ABC = \Delta MNP\] có AB = 2 cm; AC = 3 cm; PN = 4 cm. Chu vi \[\Delta MNP\] là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì \[\Delta MNP = \Delta ABC\] nên

MN = AB = 2 cm; MP = AC = 3 cm (cách cạnh tương ứng bằng nhau)

Chu vi \[\Delta MNP\] là: MN + MP + PN = 2 + 3 + 4 = 9 (cm)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Minh Đức Nguyễn

Bình luận


Bình luận