Trắc nghiệm Toán 7 Bài 14. Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác có đáp án

  • 682 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu đúng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (c.g.c)

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.


Câu 2:

Cho tam giác ABC và tam giác MNP có \(\widehat A = \widehat P\); AC = MP, \[\widehat C = \widehat M\]. Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Xét \[\Delta ACB\] và \[\Delta PMN\] có:

\(\widehat A = \widehat P\)

AC = MP

\[\widehat C = \widehat M\]

Suy ra \[\Delta ACB = \Delta PMN\] (g.c.g)

(Trong đó:

Đỉnh B tương ứng với đỉnh N.

Đỉnh C tương ứng với đỉnh M.

Đỉnh A tương ứng với đỉnh P)


Câu 3:

Cho tam giác ABC và tam giác MNP có \(\widehat A = \widehat P\); AB = PN, AC = PM. Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Xét \[\Delta ABC\] và \[\Delta MNP\] có:

AB = PN

\(\widehat A = \widehat P\)

AC = PM

Suy ra \[\Delta ABC = \Delta PNM\] (c.g.c)

(Trong đó:

Đỉnh A tương ứng với đỉnh P.

Đỉnh B tương ứng với đỉnh N.

Đỉnh C tương ứng với đỉnh M)


Câu 4:

Cho tam giác ABC và tam giác \[NPM\] có BC = PM; \(\widehat B = \widehat P\). Cần điều kiện gì để tam giác ABC bằng tam giác NPM theo trường hợp góc – cạnh – góc?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì: tam giác ABC và tam giác NPM có BC = PM; \(\widehat B = \widehat P\).

Nên: Để tam giác ABC bằng tam giác NPM theo trường hợp góc – cạnh – góc cần thêm điều kiện \[\widehat C = \widehat M\]. (Do \(\widehat B\) và \[\widehat C\] là hai góc kề cạnh BC và \(\widehat P\) và \[\widehat M\] là hai góc kề cạnh PM)


Câu 5:

Cho tam giác ABC và tam giác \[NPM\] có BC = PM; \(\widehat B = \widehat P\). Cần điều kiện gì để tam giác ABC bằng tam giác NPM theo trường hợp cạnh – góc – cạnh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì: tam giác ABC và tam giác NPM có BC = PM; \(\widehat B = \widehat P\).

Nên: Để tam giác ABC bằng tam giác NPM theo trường hợp cạnh – góc – cạnh cần thêm điều kiện AB = NP. (Do \(\widehat B\) là góc xen giữa hai cạnh BC và AB; \(\widehat P\) là góc xen giữa hai cạnh PM và NP).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận