Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Hai đường thẳng song song có đáp án

  • 705 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Qua một điểm ở ngoài đường thẳng, ta kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Theo tiên đề Euclid ta có: qua một điểm ở ngoài đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.


Câu 2:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

Hai góc đồng vị bằng nhau;

Hai góc so le trong bằng nhau.


Câu 3:

Cho hình vẽ dưới đây:

 Cho hình vẽ dưới đây: Góc A1 và B1 là hai góc: A. so le trong; B. kề bù; (ảnh 1)

\[\widehat {{A_1}}\] và \[\widehat {{B_1}}\] là hai góc:

A. so le trong;

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

\[\widehat {{A_1}}\] và \[\widehat {{B_1}}\] là hai góc đồng vị.


Câu 4:

Chọn phát biểu đúng.

 Chọn phát biểu đúng. A. góc M1 và góc N1 là hai góc so le trong (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

\[\widehat {{M_1}}\] và \[\widehat {{N_1}}\] là hai góc so le trong là phát biểu sai, vì đó là hai góc đồng vị, loại phương án A;

\[\widehat {{M_2}}\] và \[\widehat {{N_2}}\] là hai góc so le ngoài là phát biểu sai, vì đó là hai góc đồng vị, loại phương án B;

\[\widehat {{M_3}}\] và \[\widehat {{N_1}}\] là hai góc đồng vị là phát biểu sai, vì đó là hai góc so le trong, loại phương án C;

\[\widehat {{M_4}}\] và \[\widehat {{N_4}}\] là hai góc đồng vị là phát biểu đúng, chọn phương án D.


Câu 5:

Chọn một cặp góc đồng vị trong hình vẽ sau:

 Chọn một cặp góc đồng vị trong hình vẽ sau: A. góc B2 và B3; B. A3 và B3 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

\[\widehat {{B_2}}\] và \[\widehat {{B_3}}\] là hai góc đồng vị là phát biểu sai, vì \[\widehat {{B_2}}\] và \[\widehat {{B_3}}\] là hai góc kề bù, loại phương án A.

\[\widehat {{B_2}}\] và \[\widehat {{B_3}}\] là hai góc đồng vị là phát biểu đúng, chọn phương án B.

\[\widehat {{A_2}}\] và \[\widehat {{B_4}}\] là hai góc đồng vị là phát biểu sai, vì \[\widehat {{A_2}}\] và \[\widehat {{B_4}}\] là hai góc so le trong, loại phương án C.

\[\widehat {{A_4}}\] và \[\widehat {{A_2}}\] là hai góc đồng vị là phát biểu sai, vì \[\widehat {{A_4}}\] và \[\widehat {{A_2}}\] là hai góc đối đỉnh, loại phương án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận