Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4. Phép nhân đa thức một biến có đáp án

  • 540 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Với a ≠ 0; b ≠ 0; m, n ; kết quả của phép tính axm. bxn bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: axm. bxn

= a.b.xm.xn

= abxm + n (a ≠ 0; b ≠ 0; m, n )

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 2:

Tính 2x3. 5x4 ta thu được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 2x3. 5x4

= 2. 5. x3. x4

= 10x3+4

= 10x7.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 3:

Tính –4xm. 3xn + 1 (với m, n ℕ) ta thu được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: –4xm. 3xn + 1 (với m, n ℕ)

= (–4). 3. xm. xn + 1

= –12xm + n + 1.

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 4:

Tích 2x(x + 1) có kết quả bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 2x(x + 1)

= 2x.x + 2x.1

= 2x2 + 2x.

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 5:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

• (x – 1)(x + 1)

= x.x + x – x – 1

= x2 – 1

Do đó phương án B sai, C sai

• (x – 1)(x2 + x + 1)

= x.x2 + x.x + x.1 + (– 1).x2 + (–1). x + (– 1).1

= x3 + x2 + x – x2 – x – 1

= x3 – 1

Do đó phương án A đúng và D sai.

Vậy ta chọn phương án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận