Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài tập cuối chương 6 (Nhận biết) có đáp án

  • 632 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

- Các số, biến số được nối với nhau bởi dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa làm thành một biểu thức đại số.

- Biểu thức số cũng là biểu thức đại số.

Do đó, 5 + 2.3 không là biểu thức đại số là phát biểu sai.


Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Một số thực khác 0 được coi là đơn thức với số mũ của biến bằng 1 là phát biểu sai.

Vì một số thực khác 0 được coi là đơn thức với số mũ của biến bằng 0.

Chẳng hạn, số 3 là đơn thức bậc 0 vì có thể coi 3 = 3x0.


Câu 3:

Cho phép trừ hai đa thức:

Cho phép trừ hai đa thức:   Kết quả đúng là (ảnh 1)

Kết quả đúng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Cho phép trừ hai đa thức:   Kết quả đúng là (ảnh 2)

Câu 4:

Kết quả của phép tính 3x2.5x4

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

3x2.5x4 = 3.5.x2 + 4 = 15x6.


Câu 5:

Công thức nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Công thức đúng là: (A + B) : C = A : C + B : C với C ≠ 0.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận