Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 1. Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau có đáp án (Nhận biết)

  • 875 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nếu xy=mn (với y, n ≠ 0) thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nếu xy=mn thì ta có xn = ym (theo tính chất của tỉ lệ thức).

Do đó ta chọn phương án C.


Câu 2:

Tỉ số 0,75 : 1,2 bằng tỉ số nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có 0,75 : 1,2

=75100:1210=75100.1012=7510.112=75120 

=75:15120:15=58 = 5 : 8.

Vì vậy 0,75 : 1,2 = 5 : 8.

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 3:

Tỉ lệ thức nào sau đây không được lập từ tỉ lệ thức x2=ab?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Từ tỉ lệ thức x2=ab, ta suy ra x . b = 2 . a.

Khi đó ta có các tỉ lệ thức sau:

xa=2b. Suy ra phương án A đúng.

b2=ax. Suy ra phương án C đúng.

ba=2x. Suy ra phương án D đúng.

Do đó phương án B sai.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 4:

Với các điều kiện các phân thức có nghĩa thì

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có x6=y8=x+y6+8=xy68.

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 5:

Với dãy tỉ số bằng nhau xa=yb=zc ta có thể viết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Với dãy tỉ số bằng nhau ab=cd=eg ta có thể viết x : y : z = a : b : c.

Vậy ta chọn phương án C.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Tăng Bình Minh

Bình luận


Bình luận