Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thuận có đáp (Nhận biết)

  • 1014 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho biết đại lượng a tỉ lệ thuận với đại lượng m theo hệ số tỉ lệ là –2. Khi đó đại lượng m tỉ lệ thuận với đại lượng a theo hệ số tỉ lệ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có đại lượng a tỉ lệ thuận với đại lượng m theo hệ số tỉ lệ là k = –2.

Suy ra đại lượng m tỉ lệ thuận với đại lượng a theo hệ số tỉ lệ là 1k=12.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 2:

Đại lượng g tỉ lệ thuận với đại lượng h theo hệ số tỉ lệ k = 32. Khi đó ta có công thức liên hệ giữa hai đại lượng g và h là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có đại lượng g tỉ lệ thuận với đại lượng h theo hệ số tỉ lệ k = 32 nên công thức liên hệ giữa hai đại lượng g và h là: g=32h.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 3:

Cho hai đại lượng c và d liên hệ với nhau bởi công thức c = 25d. Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có hai đại lượng c và d liên hệ với nhau bởi công thức c = 25d.

Suy ra đại lượng c tỉ lệ thuận với đại lượng d theo hệ số tỉ lệ k = 25.

Khi đó đại lượng d tỉ lệ thuận với đại lượng c theo hệ số tỉ lệ 1k=125.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 4:

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 20 thì y = 12. Khi đó y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k (k ≠ 0) bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k (k ≠ 0) nên y = kx.

Tức là k=yx=1220=35.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 5:

Cho đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y và khi x1 = 5 thì y1 = 3. Vậy khi x2 = 2 thì y2 có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y nên ta có x1x2=y1y2.

Suy ra 52=3y2.

Khi đó y2=2.35=65.

Vậy khi x2 = 2 thì y2=65.

Do đó ta chọn phương án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bình Minh
21:16 - 28/03/2023

chấm điểm sai