Dạng 1: Tìm và chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau có đáp án

  • 579 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau, biết AB = AC:

Cho hình vẽ sau, biết AB = AC:  Hãy chọn khẳng định sai. (ảnh 1)

Hãy chọn khẳng định sai.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta xét từng đáp án:

Đáp án A:

Xét ∆ADB và ∆ADC, có:

\[\widehat {ADB} = \widehat {ADC} = 90^\circ \] (AD BC),

AD là cạnh chung,

BD = DC (giả thiết).

Do đó ∆ADB = ∆ADC (hai cạnh góc vuông).

Vậy A đúng.

Đáp án B:

Xét ∆IDB và ∆IDC, có:

\[\widehat {IDB} = \widehat {IDC} = 90^\circ \] (ID BC),

ID là cạnh chung,

BD = DC (giả thiết).

Do đó ∆IDB = ∆IDC (hai cạnh góc vuông).

Vậy B đúng.

Đáp án C:

Xét ∆AFC và ∆AEB, có:

\[\widehat {AFC} = \widehat {AEB} = 90^\circ \],

\[\widehat A\] là góc chung,

AB = AC (giả thiết).

Do đó ∆AFC = ∆AEB (cạnh huyền – góc nhọn).

Do đó đáp án C sai vì chưa viết đúng thứ tự các đỉnh.

Thứ tự đúng là: ∆AFC = ∆AEB.

Đến đây ta có thể chọn đáp án C.

Đáp án D:

Xét ∆AFI và ∆AEI, có:

\[\widehat {AFI} = \widehat {AEI} = 90^\circ \],

AI là cạnh chung,

FI = EI (giả thiết).

Do đó ∆AFI = ∆AEI (cạnh huyền – cạnh góc vuông).

Vậy đáp án D đúng.

Vậy ta chọn đáp án C.


Câu 2:

Cho ∆ABC và ∆DEF có BC = EF, . Cần thêm điều kiện gì để ∆ABC = ∆DEF theo trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cho tam giác ABC và tàm giác DEF có BC = EF, . Cần thêm điều kiện gì để  (ảnh 1)

Vì ∆ABC vuông tại B nên BC là cạnh góc vuông.

Vì ∆DEF vuông tại E nên EF là cạnh góc vuông.

Do đó để ∆ABC = ∆DEF theo trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông thì cần thêm điều kiện cạnh huyền của ∆ABC bằng cạnh huyền của ∆DEF (1).

Cạnh huyền của ∆ABC là: CA. (2)

Cạnh huyền của ∆DEF là: FD.  (3)

Từ (1), (2) và (3) ta suy ra CA = FD.

Vậy ta chọn đáp án C.


Câu 3:

Cho ∆MNP và ∆GHI có \[\widehat M = \widehat G = 90^\circ \] và NP = HI. Cần thêm điều kiện gì để ∆MNP = ∆GHI theo trường hợp cạnh huyền – góc nhọn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cho tam giác MNP và tam giác GHI có góc M = góc G = 90 độ (ảnh 1)

Bài toán cho sẵn: hai tam giác MNP và GHI có \[\widehat M = \widehat G = 90^\circ \] và NP = HI.

Ta thấy NP, HI lần lượt là cạnh huyền của ∆MNP và ∆GHI.

Do đó ta cần thêm điều kiện: góc nhọn của tam giác vuông này bằng góc nhọn tương ứng của tam giác vuông kia.

Ta thấy có thể xảy ra 2 trường hợp:

Trường hợp 1: \[\widehat N = \widehat H\].

Trường hợp 2: \[\widehat P = \widehat I\].

Do đó để ∆MNP = ∆GHI theo trường hợp cạnh huyền – góc nhọn, ta cần thêm điều kiện \[\widehat N = \widehat H\] hoặc \[\widehat P = \widehat I\].

Vậy ta chọn đáp án D.


Câu 4:

Cho ∆FDE và ∆PQR có: \[\widehat E = \widehat R = 90^\circ \], DF = QP, \[\widehat D = \widehat P = 30^\circ \]. Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cho tam giác FDE và tam giác PQR có: góc E = góc R = 90 độ (ảnh 1)

Xét ∆FDE và ∆QPR, có:

\[\widehat E = \widehat R = 90^\circ \].

DF = QP (giả thiết).

\[\widehat D = \widehat P = 30^\circ \].

Do đó ∆FDE = ∆QPR (cạnh huyền – góc nhọn).

Hay ta cũng có thể viết ∆DFE = ∆PQR;

Ta thấy đáp án A, C, D sai vì viết sai thứ tự các đỉnh.

Vậy ta chọn đáp án B.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau: Khẳng định nào sau đây là đúng? A. tam giác ABD  (ảnh 1)

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tứ giác ABCD, có: \[\widehat A = \widehat C = \widehat D = 90^\circ \].

Do đó tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

Ta suy ra AB = CD và AD = BC.

Xét ∆ABD và ∆CBD, có:

\[\widehat A = \widehat C = 90^\circ \].

AB = CD (chứng minh trên).

AD = CB (chứng minh trên).

Do đó ∆ABD = ∆CDB (hai cạnh góc vuông).

Các đáp án A, C, D sai vì viết sai thứ tự các đỉnh.

Vậy ta chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận