Dạng 1: Tính giá trị biểu thức có chứa lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ có đáp án

  • 1037 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

b) 712.274;

Xem đáp án

b) 712.274 = 712.(33)4 = 712.33.4 = 712.312 = (7.3)12 = 2112.


Câu 3:

c) 223 : 43;

Xem đáp án

c) 223 : 43 = 223 : (22)3 = 223 : 22.3 = 223 : 26 = 223 – 6 = 217.


Câu 4:

d) (0,125)8.644;

Xem đáp án

d) (0,125)8.644 = (0,125)8.(82)4 = (0,125)8.82.4 = (0,125)8.88 = (0,125.8)8 = 18.


Câu 5:

e) 274.3293;

Xem đáp án

e) 274.3293=334.32323=33.4.3232.3=312.3236=312+236=31436=3146=38.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận