Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập chương 1 (Thông hiểu) có đáp án

  • 416 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho các điểm A, B, C, D lần lượt biểu diễn các số 212;0;32;12 trên trục số. Các điểm biểu diễn các số theo thứ tự từ trái sang phải theo chiều dương trên trục số là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

+) Biểu diễn số 212:

Ta có: 212=52 

Ta chia đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn đoạn từ điểm 0 tới điểm 1) thành 2 phần bằng nhau, ta được đoạn đơn vị mới bằng 12 đơn vị cũ.

Số hữu tỉ 52 được biểu diễn bởi điểm A nằm về phía bên trái gốc O và cách O một đoạn bằng 5 đơn vị mới (Hình vẽ)

Tương tự, ta có các điểm B, C, D biểu diễn các số 0;32;12 trên trục số như hình vẽ dưới đây:

Cho các điểm A, B, C, D lần lượt biểu diễn các số -2 1/2;0; -3/2;1/2 trên trục số (ảnh 1)

Quan sát trên trục số ta thấy thứ tự từ trái sang phải trên trục số là: A, C, B, D.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 2:

Thực hiện phép tính: 27+27:23+12 ta được kết quả là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

27+27:23+12=27+27.32+12 

=2737+12=17+12=214+714=514 

Ta chọn phương án C.


Câu 3:

Tìm số x, biết 132x1=1243.

 

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: D

Ta có 132x1=1243.

132x1=135.

132x1=135.

Suy ra 2x – 1 = 5.

2x = 5 + 1.

2x = 6.

x = 6 : 2.

x = 3.

Vậy ta chọn đáp án D.


Câu 4:

Thực hiện phép tính: 54.204255.45

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

54.204255.45=5.20425.45=10041005=1100 

Ta chọn phương án B.


Câu 5:

Nhiệt độ T (℃) của môi trường không khí và độ cao h (mét) ở một địa phương được tính bởi công thức: T = 28 – 3500. h (℃). Nhiệt độ tại một đỉnh núi có độ cao khoảng 1543 m là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có: T = 28 – 3500. 1543 = 18,7

Vậy nhiệt độ trên đỉnh núi có độ cao 1543 m là 18,7℃.

Ta chọn phương án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận