Câu hỏi:

02/02/2023 444

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=2x33x212x+1  song song với đường thẳng d:12x+y=0   có dạng y=ax+b . Giá trị 2a+b  bằng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Ta có y'=6x26x12  . Do tiếp tuyến song song với đường thẳng d:12x+y=0y=12x  nên có hệ số góc k=12 .

Xét phương trình 6x26x12=12x=0x=1

+ Với x=0  thì y=1 . Phương trình tiếp tuyến là y=12x+1 .

+ Với x=1  thì y=12 . Phương trình tiếp tuyến là y=12x112=12x  (loại vì tiếp tuyến trùng với đường thẳng (d)).

Vậy tiếp tuyến cần tìm là y=12x+1a=12;  b=12a+b=23 .

Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=x+1x1  có đồ thị (C). Có bao nhiêu cặp điểm A, B thuộc (C) mà tiếp tuyến tại đó song song với nhau?

Xem đáp án » 02/02/2023 663

Câu 2:

Cho hàm số y=x+12x1  có đồ thị (H). Gọi Ax1;y1,Bx2;y2  là hai điểm phân biệt thuộc (H) sao cho tiếp tuyến của (H) tại A, B song song với nhau. Độ dài nhỏ nhất của đoạn thẳng AB bằng

Xem đáp án » 04/02/2023 575

Câu 3:

Cho hàm số y=x+1x+2  có đồ thị (C) và đường thẳng d:y=2x+m1  ( m là tham số thực). Gọi k1,  k2  là hệ số góc tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của d và (C). Tích k1,  k2  bằng

Xem đáp án » 29/01/2023 417

Câu 4:

Cho hai hàm số fx,  gx   đều có đạo hàm trên R và thỏa mãn f32x2f22+3x+x2gx+36x=0 , với mọi x . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=fx  tại điểm có hoành độ x=2 

Xem đáp án » 03/02/2023 389

Câu 5:

Cho hàm số y=fx  có đạo hàm liên tục trên R. Gọi  Δ1,  Δ2lần lượt là tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=fx  y=gx=x2.f4x3  tại điểm có hoành độ x=1 . Biết hai đường thẳng Δ1,  Δ2  vuông góc nhau và Δ1  không song song với Ox, Oy . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 03/02/2023 321

Câu 6:

Cho hàm số y=x28+112  có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M có hoành độ x0=2  

Xem đáp án » 29/01/2023 308

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK