Câu hỏi:

03/02/2023 78

Cho hàm số y=fx  có đạo hàm trên R. Gọi C1,C2,C3  lần lượt là đồ thị của các hàm số y=fx,y=ffx,y=fx2+1  . Các tiếp tuyến của C1,C2  tại điểm x0=2   có phương trình lần lượt là y=2x+1,y=4x+3 . Hỏi tiếp tuyến của C3 tại điểm x0=2  đi qua điểm nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=x+1x1  có đồ thị (C). Có bao nhiêu cặp điểm A, B thuộc (C) mà tiếp tuyến tại đó song song với nhau?

Xem đáp án » 02/02/2023 680

Câu 2:

Cho hàm số y=x+12x1  có đồ thị (H). Gọi Ax1;y1,Bx2;y2  là hai điểm phân biệt thuộc (H) sao cho tiếp tuyến của (H) tại A, B song song với nhau. Độ dài nhỏ nhất của đoạn thẳng AB bằng

Xem đáp án » 04/02/2023 592

Câu 3:

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=2x33x212x+1  song song với đường thẳng d:12x+y=0   có dạng y=ax+b . Giá trị 2a+b  bằng

Xem đáp án » 02/02/2023 455

Câu 4:

Cho hàm số y=x+1x+2  có đồ thị (C) và đường thẳng d:y=2x+m1  ( m là tham số thực). Gọi k1,  k2  là hệ số góc tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của d và (C). Tích k1,  k2  bằng

Xem đáp án » 29/01/2023 447

Câu 5:

Cho hai hàm số fx,  gx   đều có đạo hàm trên R và thỏa mãn f32x2f22+3x+x2gx+36x=0 , với mọi x . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=fx  tại điểm có hoành độ x=2 

Xem đáp án » 03/02/2023 403

Câu 6:

Cho hàm số y=fx  có đạo hàm liên tục trên R. Gọi  Δ1,  Δ2lần lượt là tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=fx  y=gx=x2.f4x3  tại điểm có hoành độ x=1 . Biết hai đường thẳng Δ1,  Δ2  vuông góc nhau và Δ1  không song song với Ox, Oy . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 03/02/2023 329

Câu 7:

Cho hàm sốy=2x1x1  có đồ thị là (C). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến này cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại các điểm A, B thoả mãn OA=4OB  

Xem đáp án » 02/02/2023 323

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK