187 Bài tập Andehit - Xeton - Axit cacboxylic trong đề thi thử đại học có lời giải (P1)

  • 2543 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

M là hỗn hợp hai axit cacboxylic đơn chức đổng đẳng kế tiếp với số mol bằng nhau (MX < MY). Z là ancol no, mạch hở có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử Cacbon trong X. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp E gồm M và Z cần vừa đủ 31,808 lít oxi (đktc) tạo ra 58,08 gam CO2 và 18 gam nước. Mặt khác, cũng 0,4 mol hỗn hợp E tác dụng với Na dư thu được 6,272 lít H2 (đktc). Để trung hòa 11,1 gam X cần dung dịch chứa m gam KOH. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án: C

0,4 mol E + 1,42 mol O2 1,32 mol CO2 + 1 mol H2O

 => Số O trung bình  

=> Z là ancol 2 chức.

Số C trung bình  

So  nên M không no => X ít nhất có 3 nguyên tử C.

Đặt a, b là số mol M và Z

 

Đặt công thức chung của M là CxHyO2

 X có 2 nguyên tử H và Y có 4 nguyên tử H.

Vậy E chứa X: CHºCCOOH (0,12 mol); Y: CHºCCH2COOH (0,12 mol), Z: C3H6(OH)2 (0,16 mol)

X + KOH:

 

=> Chọn đáp án C.


Câu 3:

Hỗn hợp G gồm hai anđehit X và Y, trong đó MX < MY < 1,6MX. Đốt cháy hỗn hợp G thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Cho 0,10 mol hỗn hợp G vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 0,25 mol Ag. Tổng số các nguyên tử trong một phân tử Y là

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án: D

Đốt cháy hỗn hợp G thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau => Chứng tỏ X và Y đều đơn chức, no.

0,1 mol G + AgNO3 trong NH3 0,25 mol Ag

 Chứng tỏ G chứa HCHO hay X là HCHO.

 

=> Tổng số nguyên tử trong 1 phân tử Y là 7.

=> Chọn đáp án D.


Câu 4:

Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol bằng nhau MX < MY) và một amino axit Z (phân tử có một nhóm -NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol M thu được khí N2; 14,56 lít CO; ở đktc và 12,6 gam H2O. Cho 0,3 mol M phản ứng vừa đủ với X mol HCl. Nhận xét không đúng là:

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án: C

0,4 mol M + O2 0,65 mol CO2 + 0,7 mol H2O

 => Chứng tỏ Z no, chứa 1 nhóm - COOH và 1 nhóm -NH2.

Số H trung bình 

=> Axit X là HCOOH => B đúng.

=> Trong 0,3 mol M chứa  

=> A đúng.

=> C sai, D đúng.

=> Chọn đáp án C.


Câu 5:

Hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức, mạch hở. Cho l,98g X (có số mol 0,04) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 10,8 gam Ag. Lấy m gam X tác dụng vừa đủ với 0,35 gam H2. Giá trị của m là?

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án: A

 

=> Chứng tỏ X chứa HCHO.

Đặt sô mol của HCHO và andehit còn lại trong X lần lượt là a và b

 

=> Phân tử khối của andehit còn lại trong

 

=> Andehit đó là CH2 = CHCHO

m gam X tác dụng vừa đủ với 0,175 mol H2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận