220 Bài tập Hidrocacbon no, không no ôn thi Đại học có lời giải (P2)

  • 3357 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hai hiđrocacbon A và B có cùng công thức phân tử C5H12 tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1, trong đó A tạo ra 1dẫn xuất duy nhất còn B thì cho 3 dẫn xuất. Tên gọi của A và B lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án A.

(Mỗi mũi tên chỉ một vị trí thế nguyên tử H bằng Cl.)

A = 2,2-đimetylpropan; B = pentan.


Câu 3:

Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan, người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan đó là

Xem đáp án

Đáp án A.

Etan: CH3CH2Cl.

Propan: CH3CH2CH2Cl; CH3CHClCH3.

Isobutan: (CH3)2CHCH2Cl; (CH3)3CCl.

Pentan: CH3CH2CH2CH2CH2Cl; CH3CHClCH2CH2CH3; (CH3CH2)2CHCl.

Neopentan: (CH3)3CCH2Cl.


Câu 5:

Dãy hiđrocacbon nào dưới đây khi hiđro hóa hoàn toàn sẽ cho cùng một sản phẩm?

Xem đáp án

Đáp án B.

Khi hiđro hóa hoàn toàn but-1-en; buta-1,3-đien; vinylaxetilen đều thu được butan.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận