220 Bài tập Hidrocacbon no, không no ôn thi Đại học có lời giải (P1)

  • 3384 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Hợp chất CH2=CH-CH(CH3)CH=CH-CH3 có tên thay thế là:

Xem đáp án

Đáp án B.


Câu 4:

Hỗn hợp X gồm 0,15 mol axetilen, 0,1 mol vinylaxetilen, 0,1 mol etilen và 0,4 mol hiđro. Nung hỗn hợp X với niken xúc tác, một thời gian được hỗn hợp khí Y có tỉ khối đối với hiđro bằng 12,7. Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

X: 0,15 mol C2H2, 0,1 mol HC C - CH = CH2, 0,1 mol CH2CH2, 0,4 mol H2

 

Áp dụng bảo toàn khối lượng có

 

nH2 phn  ng

0,5 mol Y tác dụng vừa đủ với a mol Br2.

Áp dụng bảo toàn liên kết π có:

 

= nH2 phn  ng + a 

=> a = 2.0,15 + 3.0,1 + 0,1 - 0,25 = 0,45 mol


Câu 5:

Một hỗn hợp X gồm 1 ankan A và 1 ankin B có cùng số nguyên tử cacbon. Trộn X với H2 (vừa đủ) để được hỗn hợp Y. Khi cho Y qua Pt, xúc tác thì thu được khí Z có tỉ khối đối với CO2 bằng 1 (phản ứng cộng H2 hoàn toàn). Biết rằng VX = 6,72 lít và VH2 = 4,48 lít. Xác định CTPT và số mol của A, B trong hỗn hợp X. Các thể tích khí được đo ở đktc.

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

nX = 0,3 mol, nH2 = 0,2mol

Đặt CTTQ của ankan là CnH2n+2

=> CTTQ của ankin là CnH2n-2

Mankan = 14n + 2 = 44 => n = 3.

=> Ankan là C3H8, ankin là C3H4.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Moon Băng Nhi
16:45 - 08/04/2020

cho em hỏi n(ankin)=1/2 n(h2) đây là điều luôn đúng ạ