220 Bài tập Hidrocacbon no, không no ôn thi Đại học có lời giải (P6)

  • 3386 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Có các chất sau: etan (1), propan (2), butan (3), isobutan (4).

Dãy gồm các chất có nhiệt độ sôi tăng dần là

Xem đáp án

Đáp án A

Nhiệt độ sôi của một chất phụ thuộc vào các yếu tố:

- phụ thuộc vào liên kết hiđro.

- phụ thuốc vào khối lượng riêng của phân tử

- chất nào có mạch C càng dài thì nhiệt độ sôi càng cao.

- nếu hai chất có cùng số cacbon thì chất nào có nhiều nhánh hơn thì sẽ có nhiệt độ sôi thấp hơn.

→ Dãy gồm các chất có nhiệt độ sôi tăng dần là: etan, propan, isobutan, butan → 1, 2, 4, 3


Câu 2:

Hỗn hợp X gồm C3H8, C2H4(OH)2 và một ancol no, đơn chức, mạch hở (C3H8và C2H4(OH)2 có số mol bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn 5,444 gam X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng lên 16,58 gam và xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án A

Nối: C3H8.C2H4(OH)2= C5H14O2 = 2.C2,5H7O.

→ nhận ra vấn đề: hỗn hợp X gồm tất cả các chất đều có dạng CnH2n+2O.

Quy 5,444 gam X gồm x mol CH2 và y mol H2O → 14x + 18y = 5,444 gam.

Bảo toàn C, H → mtăng = 62x + 18y = 16,58 gam.

m = 197 ×(16,58 – 5,444) ÷(62 – 14) = 45,704 gam.


Câu 3:

Chất nào dưới đây không tác dụng với nước brom?

Xem đáp án

Đáp án C

Propan


Câu 5:

Anken X có công thức cấu tạo: CH3−CH2−C(CH3)=CH−CH3.Tên của X là

Xem đáp án

Đáp án C

3-metylpent-2-en.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận