220 Bài tập Hidrocacbon no, không no ôn thi Đại học có lời giải (P4)

  • 3387 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho 13,8 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 45,9 gam kết tủa. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên?

Xem đáp án

Đáp án B

C7H8 + xAgNO3 + xNH3 → C7H8-xAgx + xNH4NO3

nX = 0,15 => n↓ = 0,15

M↓ = 306

=> 92 + 107x = 306 => x = 2

=> X có 2 nối ba ở đầu mạch:

CH≡C-CH2-CH2-CH2-C≡CH

CH≡C-CH(CH3)-CH2-C≡CH

CH≡C-C(CH3)2-C≡CH

CH≡C-C(C2H5)-C≡CH


Câu 4:

Công thức hoá học của axetilen là:

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận