Bài tập: Quy đồng mẫu nhiều phân số chọn lọc, có đáp án

  • 2154 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mẫu số chung của các phân số 25;2318;575 là:

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có:

    5 = 5.1

    18 = 2.32

    75 = 3.52

⇒ BCNN(5; 18; 75) = 2.32.52 = 450

Vậy ta có thể chọn một mẫu chung là 450


Câu 2:

Qui đồng mẫu các phân số 1112;1516;2320 ta được các phân số lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có 12 = 22.3; 16 = 24; 20 = 22.5 ⇒ MC = BCNN(12; 16; 20) = 24.3.5 = 240

Trắc nghiệm: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy các phân số sau khi được quy đồng lần lượt làTrắc nghiệm: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 4:

Mẫu chung nguyên dương nhỏ nhất của các phân số 1932.7.11;2333.72.19 là :

Xem đáp án

Đáp án là D

BCNN hay mẫu số chung nguyên dương nhỏ nhất của hai mẫu đã cho là 33.72.11.19


Câu 5:

Cho các phân số 528950. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án

Đáp án là B

Mẫu chung của hai phân số sẽ là bội chung của 28 và 50

28 = 22.7; 50 = 2.52 ⇒ BCNN(28;50) = 22.52.7 = 700

⇒ BC(28;50) = B(700)

Ta thấy 500 không phải là bội của 700 do đó, đáp án B sai


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận