Bài tâp Quy luật di truyền (sinh học 12) có lời giải chi tiết (P1)

  • 6243 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được xem là cơ thể thuần chủng?

Xem đáp án

Cơ thể thuần chủng có đặc điểm di truyền ổn định, khi tự phối hoặc giao phối với cá thể cùng kiểu gen thì đời con có đặc điểm di truyền (kiểu gen, kiểu hình) không đổi. Vậy kiểu gen AAbb là cơ thể thuần chủng.

Đáp án A


Câu 2:

Trong điều kiện giảm phân không có đột biến, cơ thể nào sau đây luôn cho 2 loại giao tử? 

Xem đáp án

Đáp án C

- Nếu không có đột biến thì cơ thể có kiểu gen XDEY cho hai loại giao tử XDE và Y.


Câu 3:

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aaBBDd cho đời con có

Xem đáp án

AaBBDd × AaBbDd = (Aa × Aa) (Bb × bb) (Dd × dd).

= (1AA : 2Aa : 1aa) (1Bb : 1bb) (1Dd : 1Dd).

Số loại kiểu gen = 3 × 2 × 2 = 12.

Số loại kiểu hình = 2 × 2 × 2 = 8.

Đáp án A


Câu 5:

Loại biến dị nào sau đây không di truyền được cho đời sau?

Xem đáp án

Thường biến là biến dị không di truyền.

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận