Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 7 Kết nối tri thức có đáp án - Đề 2

  • 214 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây:

Từ đẳng thức \(\frac{4}{{ - 5,12}} = \frac{{2,5}}{{ - 3,2}}\) lập được tỉ lệ thức nào sau đây.

Xem đáp án

Giải:

Đáp án đúng là: A

Từ đẳng thức \(\frac{4}{{ - 5,12}} = \frac{{2,5}}{{ - 3,2}}\) lập được tỉ lệ thức:

\(\frac{{ - 3,2}}{{ - 5,12}} = \frac{{2,5}}{4};\)\(\frac{{ - 3,2}}{{2,5}} = \frac{{ - 5,12}}{4};\)\(\frac{4}{{2,5}} = \frac{{ - 5,12}}{{ - 3,2}}\).


Câu 2:

Số hữu tỉ x trong tỉ lệ thức sau: \[\frac{{2x + 3}}{{24}} = \frac{{3x - 1}}{{32}}\]

Xem đáp án

Giải:

Đáp án đúng là: B

Từ tỉ lệ thức \[\frac{{2x + 3}}{{24}} = \frac{{3x - 1}}{{32}}\] ta có \[\frac{{2x + 3}}{3} = \frac{{3x - 1}}{4}\], suy ra:

3.(3x – 1) = 4.(2x + 3)

9x – 3 = 8x +12

x = 15.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Giải:

Đáp án đúng là: D

Phương án D sai vì hệ số tỉ lệ k ≠ 0.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 4:

Biểu thức nào sau đây là biểu thức số?

Xem đáp án

Giải:

Đáp án đúng là: D

Biểu thức 16.(32 + 4) là biểu thức số, các biểu thức còn lại chứa chữ nên không là biểu thức số.


Câu 5:

Cho biểu thức C = –y2 + 3x3 + 10. Giá trị của biểu thức C tại x = –1; y = 2

Xem đáp án

Giải:

Đáp án đúng là: C

Thay x = –1; y = 2 vào biểu thức C ta có:

C = –22 + 3(–1)3 + 10 = –4 – 3 + 10 = 3.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận