Đề kiểm tra Giữa kì 1 Toán 11 KNTT có đáp án - Đề 01

  • 124 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Đổi số đo của góc $\alpha = 30^\circ $ sang rađian.

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Cho $0 < \alpha < \frac{\pi }{2}.$ Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Công thức nào dưới đây SAI?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Rút gọn $M = \sin \left( {x + y} \right)\cos y - \cos \left( {x + y} \right)\sin y$?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Cho hàm số \[y = f\left( x \right)\] có đồ thị như hình vẽ.

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ  (ảnh 1)

Đồ thị hàm số \[y = f\left( x \right)\] là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận