Đề kiểm tra học kỳ II có đáp án (Phần 2)

  • 872 lượt xem

  • 10 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 4:

Cho đa thức: A(x) = 6 + 3x32x+2x23x3x2-3x

Tính A(-1) và A(2) và chỉ ra nghiệm của A(x).

Xem đáp án »

A(–1) = (1)2 - 5(–1) + 6 = 12 

A(2) = 22 - 5.2 + 6 = 0

Vì A(2) = 0 nên x = 2 là nghiệm của đa thức A(x)


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận