Trắc nghiệm Điều chế kim loại có đáp án (Thông hiểu)

  • 1781 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn tàn, hỗn hợp rắn còn lại là

Xem đáp án

Đáp án D

PTHH:

H2 + CuO t Cu + H2O

3H2 + Fe2O3 t 2Fe + 3H2O

MgO không có pư với H2

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn hỗn hợp rắn thu được gồm: Cu, Fe và MgO


Câu 2:

Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

Xem đáp án

Đáp án A

Phương pháp điện phân nóng chảy muối, oxit hay bazơ của các kim loại từ Al trở về trước: Na, Ca, Al


Câu 3:

Để điều chế Ag từ dung dịch AgNO3 ta không thể dùng:

Xem đáp án

Đáp án C

A. 4AgNO3+2H2Odpdd4Ag+O2 +4HNO3

B. AgNO3 t Ag + NO2 + 1/2O2

C. Ba + 2H2O → Ba(OH)2 +  H2

Ba(OH)2 2AgNO3Ag2O+Ba(NO3)2+H2O

=> không thu được Ag

D. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓


Câu 4:

Cho các kim loại: Na, Ca, Al, Fe, Cu, Ag. Bằng phương pháp điện phân có thể điều chế được bao nhiêu kim loại trong số các kim loại ở trên ?

Xem đáp án

Đáp án D

Bằng phương pháp điện phân có thể điều chế được tất cả các kim loại trên.

- phương pháp điện phân nóng chảy: Na, Ca, Al

- phương pháp điện phân dung dịch: Fe, Cu, Ag


Câu 5:

Khi điện phân một dung dịch muối giá trị pH ở gần một điện cực tăng lên. Dung dịch muối đó là

Xem đáp án

Đáp án C

Khi điện phân một dung dịch muối giá trị pH ở gần một điện cực tăng lên. Dung dịch muối đó là KCl vì

PTĐP:

2CuSO4+2H2O2Cu+O2+2H2SO44AgNO3+2H2O4Ag+O2+4HNO3KCl+H2OKOH+H2+Cl2

Điện phân dung dịch K2SO4 chính là điện phân H2O ở 2 điện cực


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

d

2 năm trước

dang

Bình luận


Bình luận