Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 28 (có đáp án): Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

  • 2229 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để bảo quản kim loại kiềm, có thể thực hiện cách nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Trong dung dịch A có chứa các cation: K+,Ag+, Fe2+, Ba2+. Nếu trong dung dịch A chỉ chứa một loại anion, thì anion đó là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì : -    Chứa Cl- thì kết tủa AgCl

-         Chứa SO42- thì tạo kết tủa BaSO4

-         Chứa CO32- thì tạo kết tủa BaCO3


Câu 4:

Chất nào sau đây là thạch cao sống:

Xem đáp án

Đáp án:D 


Câu 5:

Nước cứng là:

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận