Trắc nghiệm Hóa 12 (có đáp án): Bài tập nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với dung dịch kiềm (P3)

  • 616 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Lần lượt tiến hành 2 thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho từ từ dd NH3 đến dư vào dd AlNO33.

- Thí nghiệm 2: Cho từ từ dd NaOH đến dư vào dd AlNO33.

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Trường hợp nào sau đây thu được AlOH3?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận