Trắc nghiệm Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại có đáp án (Nhận biết)

  • 1326 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

“Ăn mòn kim loại” là sự phá huỷ kim loại do tác dụng hoá học của môi trường xung quanh


Câu 2:

Trong ăn mòn điện hóa, cực âm xảy ra

Xem đáp án

Đáp án A

Quá trình ăn mòn điện hóa là quá trình oxi hóa – khử, trong đó kim loại ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron chuyển dời từ cực âm đến cực dương → sự oxi hóa ở cực âm và sự khử ở cực dương.

=> Kim loại ở cực âm bị tan ra


Câu 3:

Cắm 2 lá kim loại Zn và Cu nối với nhau bằng một sợi dây dẫn vào cốc thuỷ tinh. Rót dung dịch H2SO4 loãng vào cốc thuỷ tinh đó thấy khí H2 thoát ra từ?

Xem đáp án

Đáp án C

Lá Zn và Cu tiếp xúc gián tiếp với nhau qua dây dẫn và cùng tiếp xúc với dung dịch H2SO4

→ xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa

Quá trình xảy ra tại các điện cực :

Lá Cu  cực (+)

2H++2eH2

Lá Zn cực (-)

ZnZn2++2e

=> H2 thoát ra ở lá Cu


Câu 4:

Cho thanh Kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng sau đó thêm tiếp vài giọt dung dịch FeSO4. Hiện tượng quan sát được là

Xem đáp án

Đáp án A

Các quá trình xảy ra như sau :

Zn + H2SO4  →  ZnSO4  +  H2

Zn + FeSO4  →  ZnSO4  +  Fe

→ Fe sinh ra bám vào thanh kẽm và hình thành 2 điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li

→ xảy ra ăn mòn điện hóa → tốc độ thoát khí tăng


Câu 5:

Ngâm một kim loại X vào dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra ít và chậm. Nếu nhỏ thêm vào vài giọt dung dịch FeSO4 thì thấy bọt khí thoát ra rất nhiều và nhanh. Kim loại X là

Xem đáp án

Đáp án C

X + HCl → H2

X+ FeSO4 → Fe (1) 

Để bọt khí thoát ra nhiều và nhanh thì xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa

→ X là kim loại có tính khử mạnh hơn Fe

→ X là Zn


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận