Trắc nghiệm Luyện tập: Tính chất của kim loại có đáp án (Nhận biết)

  • 1394 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất?

Xem đáp án

Đáp án A

Cr là kim loại có độ cứng nhất,có thể rạch được cả thủy tinh


Câu 2:

Những tính chất vật lí chung của kim loại (tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim) gây ra do

Xem đáp án

Đáp án D

Những tính chất vật lí chung của kim loại (tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim) gây ra do các electron tự do trong kim loại.


Câu 3:

Trong số các kim loại: nhôm, bạc, sắt, đồng, kim loại có tính dẫn điện kém nhất là:

Xem đáp án

Đáp án C

Tính dẫn điện theo chiều giảm dần là: Ag > Cu > Au > Al > Fe


Câu 4:

Kim loại nào sau đây khi tác dụng với HCl và tác dụng với Cl2 cho cùng một loại muối clorua:

Xem đáp án

Đáp án C

Kim loại tác dụng với HCl và với Cl2 cho cùng 1 loại muối clorua là Zn.

Loại A vì Fe cho 2 loại muối.

Loại B và D vì không phản ứng với HCl


Câu 5:

Cho các kim loại sau: Mg, Al, Cu, Cr, Ag. Số kim loại nào không tác dụng được với O2?

Xem đáp án

Đáp án A

Kim loại không tác dụng được với O2 là Ag


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận