Trắc nghiệm Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại có đáp án (Vận dụng)

  • 1948 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Có các nhận xét sau:

1. Các kim loại Na và Ba đều là kim loại nhẹ.

2. Độ cứng của Cr > Al.

3. Cho K vào dung dịch CuSO4tạo được Cu.

4. Về độ dẫn điện: Ag > Cu > Al.

5. Có thể điều chế Mg bằng cách cho khí CO khử MgO ở nhiệt độ cao.

Số nhận xét đúng là

Xem đáp án

Đáp án B

(1) sai vì Ba là kim loại nặng

(2) đúng vì Cr là kim loại cứng nhất

(3) sai, vì thứ tự phản ứng như sau:

2K + 2H2O → 2KOH + H2

2KOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + K2SO4

(4) đúng (HS ghi nhớ thêm về độ dẫn điện: Ag > Cu > Au > Al > Fe)

(5) sai vì MgO không bị khử bởi CO (HS ghi nhớ: Chỉ có những oxit của KL đứng sau Al mới bị khử bởi CO, H2)

Vậy có 2 nhận xét đúng


Câu 2:

Cho các phản ứng xảy ra sau đây :

(1) AgNO3+Fe(NO3)2Fe(NO3)3+Ag(2) Mn+2HClMnCl2+H2

Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là

Xem đáp án

Đáp án D

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2  Fe(NO3)3 + Ag

→ tính oxi hóa của Fe3+ < Ag+

(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2

→ tính oxi hóa của Mn2+ < H+


Câu 3:

Để tách được Ag từ hỗn hợp Ag, Fe, Cu mà không làm tăng khối lượng Ag người ta dùng:

Xem đáp án

Đáp án A

Để tách được Ag từ hỗn hợp Ag, Fe, Cu mà không làm tăng khối lượng Ag thì cần dung dịch chỉ phản ứng với Fe, Cu nhưng không phản ứng với Ag và không tạo thêm Ag.

Ta thấy

A. Dung dịch Fe(NO3)3

     Thỏa mãn, Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ ;

     Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+, Ag không phản ứng      

B. Dung dịch AgNO3

     Sai, vì Fe và Cu phản ứng với AgNO3 đều tạo Ag

C. Dung dịch HNO3đặc nóng

       Sai, Ag cũng tan trong HNO3

D. Dung dịch HCl

     Sai, Cu và Ag không phản ứng với HCl


Câu 4:

Cho Zn dư vào dung dịch AgNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3. Số phản ứng hoá học xảy ra là:

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản ứng

Zn+2AgNO3Zn(NO3)2+2AgZn+2Fe(NO3)3 Zn(NO3)2+2Fe(NO3)2 Zn+Cu(NO3)2Zn(NO3)2+Cu Zn+Fe(NO3)2Zn(NO3)2+Fe


Câu 5:

Thực hiện các thí nghiệm sau :

(1) Cho lượng dư kim loại Fe vào dung dịch HNO3.

(2) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl.

(3) Cho lượng dư kim loại Fe vào dung dịch AgNO3.

(4) Cho lượng dư dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

(5) Cho dung dịch (KMnO4, H2SO4) vào dung dịch FeSO4.

(6) Cho dung dịch (K2Cr2O7, H2SO4) vào dung dịch FeSO4.

Những thí nghiệm sau khi kết thúc thu được sản phẩm muối sắt (III) là

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản ứng :

(1) 3Fedư+8HNO33Fe(NO3)2+NO+H2O(2) 3Fe2++4H++N3Fe3++NO+2H2O(3) Fedư+2AgNO3Fe(NO3)2+2Ag(4) Fe(NO3)2+AgNO3Fe(NO3)3+Ag

(5) 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

(6) 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4  3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O

→ những thí nghiệm sau khi kết thúc thu được sản phẩm muối sắt (III) là (2), (4), (5), (6).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận