Dạng 2. Đổi đơn vị giữa độ và rađian

  • 975 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Số đo theo đơn vị rađian của góc 55° là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: 55° = 55 . π180 = 11π36.


Câu 2:

Số đo góc π5 = …°. Giá trị thích hợp để điền vào chỗ trống là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có: π5 = π5 . 180π°= 36°.


Câu 3:

Đáp án nào sau đây là đúng?    

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta có: π9 = π9. 180π°= 20°.


Câu 4:

Đổi số đo góc 105° sang rađian ta được

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: 105° = 105 . π180 = 7π12.


Câu 5:

Cho biết 22°30' = abπ (với ab là phân số tối giản). Giá trị a + b là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có: 22°30' = 22,5° = 22,5 . π180 = π8, suy ra a = 1, b = 8.

Vậy a + b = 1 + 8 = 9.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận