Dạng 1: Số trung bình, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm và ý nghĩa có đáp án

  • 114 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mẫu số liệu ghép nhóm với tần số các nhóm bằng nhau có số mốt là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khi tần số của các nhóm số liệu bằng nhau thì mẫu số liệu ghép nhóm không có mốt.


Câu 2:

Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới như sau:

Tuổi thọ

[2; 3,5)

[3,5; 5)

[5; 6,5)

[6,5; 8)

Số bóng đèn

8

22

35

15

Số trung bình của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tuổi thọ

[2; 3,5)

[3,5; 5)

[5; 6,5)

[6,5; 8)

Giá trị đại diện

2,75

4,25

5,75

7,25

Số bóng đèn

8

22

35

15

Cỡ mẫu là: n = 8 + 22 + 35 + 15 = 80.

Số trung bình là:  x¯=8.2,75+22.4,25+35.5,75+15.7,25805,32.


Câu 3:

Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới như sau:

Tuổi thọ

[2; 3,5)

[3,5; 5)

[5; 6,5)

[6,5; 8)

Số bóng đèn

8

22

35

15

Nhóm chứa mốt là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tần số cao nhất là 35.

Nhóm chứa mốt (nhóm có tần số cao nhất) là: [5; 6,5).


Câu 4:

Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới như sau.

Tuổi thọ

[2; 3,5)

[3,5; 5)

[5; 6,5)

[6,5; 8)

Số bóng đèn

8

22

35

15

Mẫu số liệu trên có bao nhiêu mốt?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tần số cao nhất là 35.

Chỉ có 1 nhóm chứa mốt (nhóm có tần số cao nhất) là: [5; 6,5).

Vậy mẫu số liệu trên có 1 mốt.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận