Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Biểu thức số, biểu thức đại số có đáp án

  • 618 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biểu thức số biểu thị chu vi hình vuông có cạnh bằng 5 cm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biểu thức số biểu thị chu vi hình vuông có cạnh bằng 5 cm là: (ảnh 1)

Hình vuông cạnh bằng 5 cm nên biểu thức số của chu vi của hình vuông bằng 4 . 5.


Câu 2:

Biểu thức số biểu thị diện tích của hình thang có đáy lớn bằng 6 cm, đáy nhỏ bằng 4 cm và chiều cao bằng 3 cm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Biểu thức số biểu thị diện tích của hình thang có đáy lớn bằng 6 cm, đáy nhỏ  (ảnh 1)

- Diện tích hình thang bằng trung bình cộng của 2 đáy nhân với chiều cao nên biểu thức số diện tích của hình thang là: \[3\,\,.\,\,\left( {\frac{{4 + 6}}{2}} \right)\].


Câu 3:

Biểu thức của diện tích hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5 cm (với a là chiều dài của hình chữ nhật) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chiều dài của hình chữ nhật là a (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là a 5 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là: a(a 5) = a2 5a.


Câu 4:

Biểu thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 4 cm, chiều rộng bằng 3 cm, chiều cao bằng 2 cm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Biểu thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 4 cm,  (ảnh 1)

- Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

Do đó biểu thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: 2 . (4 + 3) . 2.


Câu 5:

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài là x, chiều rộng là y, chiều cao là 2 có biểu thức đại số biểu thị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài là x, chiều rộng là y,  (ảnh 1)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích hai mặt đáy:

+ Biểu thức biểu thị diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: 2 . (x +y) . 2.

+ Biểu thức biểu thị diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 2xy.

+ Biểu thức biểu thị diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

2 . (x +y) . 2 + 2xy = 4x + 4y + 2xy.

Vậy biểu thức đại số biểu thị diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 4x + 4y + 2xy.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận